Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in ไทย (Thai) starting with ไ

+ a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x

ไคลเอ็นต์ (ผู้เรียก) ไม่สามารถเรียงข้อมูลพารามิเตอร์ได้ เนื่องจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ และอื่นๆ
ไคลเอ็นต์ (ผู้เรียก) ไม่สามารถยกเลิกการเรียงข้อมูลการส่งกลับได้ เนื่องจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ และอื่นๆ
ไคลเอ็นต์ DHCP ได้รับที่อยู่ IP ซึ่งถูกใช้งานอยู่แล้วบนเครือข่าย ส่วนติดต่อภายในเครื่องจะถูกปิดใช้งานจนกว่าไคลเอ็นต์ DHCP จะได้รับที่อยู่ใหม่
ไคลเอ็นต์ SMB ร้องขอ CSE FSCTL ในแฟ้มที่ไม่มี CSE
ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถสื่อสารกันได้ เนื่องจากมีอัลกอริทึมต่างกัน
ไคลเอ็นต์ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดใช้เซิร์ฟเวอร์นี้
ไคลเอ็นต์ไม่มีสิทธิพิเศษที่ต้องการ
ไคลเอ็นต์ไม่สามารถตอบกลับข้อความการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์
ไคลเอ็นต์การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการล่าช้ากว่าสถานะปัจจุบันของบริการในเครื่องมาก
ไคลเอ็นต์ของคอมโพเนนต์ร้องขอการดำเนินการซึ่งไม่ถูกต้องเมื่อคำนึงถึงสถานะของอินสแตนซ์ของคอมโพเนนต์นั้น
ไคลเอ็นต์ตรวจพบการวนรอบของการอ้างอิง
ไคลเอ็นต์ที่เรียก IAccessControl::IsAccessPermitted ไม่ได้เป็นทรัสตีให้กับเมธอด
ไคลเอ็นต์ที่คุณใช้งานอยู่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบนี้ การร้องขอเพื่อเข้าสู่ระบบของคุณถูกปฏิเสธ
ไคลเอ็นต์นี้เชื่อมต่อกับตัวจับเวลาแล้ว
ไคลเอ็นต์พยายามตกลงกับบริบท และเซิร์ฟเวอร์ต้องการแบบผู้ใช้ต่อผู้ใช้ แต่ไม่ได้ส่งการตอบกลับ TGT
ไดเรกทอรี $Txf ต้องว่างเปล่าจึงจะสามารถดำเนินการได้
ไดเรกทอรีไม่ว่างเปล่า
ไดเรกทอรีไม่สามารถตรวจสอบชื่อบริบทการตั้งชื่อที่เสนอ (หรือชื่อพาร์ติชัน) ได้ เนื่องจากไดเรกทอรีนี้ไม่ได้มีแบบจำลองหรือไม่สามารถติดต่อแบบจำลองของบริบทการตั้งชื่อที่อยู่เหนือบริบทการตั้งชื่อที่เสนอได้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริบทการตั้งชื่อแม่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ใน DNS อย่างถูกต้อง และมีแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งแบบของบริบทการตั้งชื่อนี้ที่ตัวควบคุมชื่อโดเมนสามารถใช้ได้
ไดเรกทอรีไม่สามารถตรวจสอบชื่อบริบทการตั้งชื่อที่เสนอได้ เนื่องจากไดเรกทอรีไม่ได้ยกแบบจำลองของบริบทการตั้งชื่อไว้เหนือบริบทการตั้งชื่อที่เสนอ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทบาทของตัวควบคุมชื่อโดเมนมีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกกำหนดค่าให้เป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง และเซิร์ฟเวอร์นั้นมีข้อมูลที่ทันสมัยตรงกับคู่การจำลองแบบของเซิร์ฟเวอร์เอง (จะนำไปใช้กับตัวควบคุมชื่อโดเมนของ Windows 2000 เท่านั้น)
ไดเรกทอรีดังกล่าวไม่ใช่ไดเรกทอรีย่อยของไดเรกทอรีราก


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore