Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in ไทย (Thai) starting with ห

+ a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x

หน่วยของงานที่ระบุไม่ตรงกับหน่วยของงานที่คาดไว้โดยตัวจัดการทรัพยากร
หน่วยความจำไม่เพียงพอ
หน่วยความจำถูกล็อกไว้
หน่วยความปลอดภัยภายนอกไม่สามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มหลากหลายได้
หน่วยความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งหน่วยจะต้องมีสิทธิที่จะจัดการ CA นี้
หน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างโต้ตอบที่ถูกต้อง
หน้าต่างไม่ถูกต้อง หน้าต่างนี้เป็นของเธรดอื่น
หน้าต่างไม่มีเมนูระบบ
หน้าต่างไม่มีแถบเลื่อน
หน้าต่างไม่สามารถกระทำการตามข้อความที่ส่งได้
หน้าต่างดังกล่าวไม่ได้เป็นหน้าต่างลูก
หน้าต่างนี้ได้ถูกลงทะเบียนเป็นแบบเป้าหมายสำหรับปล่อยแล้ว
หน้าต่างนี้ไม่ใช่กล่องคำสั่งผสม
หน้าต่างลูกไม่สามารถมีเมนูได้
หนึ่งในแฟ้มไลบรารีที่ใช้สำหรับใช้งานโปรแกรมประยุกต์นี้เสียหาย
หนึ่งในแฟ้มที่อยู่ในฐานข้อมูลรีจิสทรีต้องถูกกู้คืนโดยการใช้บันทึกหรือสำเนาอื่น การกู้คืนสำเร็จแล้ว
หนึ่งในโปรแกรมติดตั้งสำหรับอุปกรณ์นี้ไม่สามารถทำการติดตั้งได้ในขณะนี้
หนึ่งในลายเซ็นกำกับไม่ถูกต้อง
หนึ่งในวัตถุที่ถูกแทรกหรือปรับปรุงไม่เป็นของคอลเลกชันแม่ที่ถูกต้อง
หมดเวลาการเรียกใช้ DLL ของทรัพยากรคลัสเตอร์


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Norwegian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Norwegian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore