Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in ไทย (Thai) starting with ส

+ a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x

สแตกโปรแกรมควบคุมไม่ตรงกับแบบของโปรแกรมควบคุมที่คาดไว้
สแตกการเปิดใช้งานของบริบทการเปิดใช้งานสำหรับการทำงานของเธรดปฏิบัติการเสียหาย
สแตกของ Ring 2 อยู่ในระหว่างการใช้งาน
สไตรด์ที่ระบุไม่ถูกต้อง
สคริปต์กฎทางธุรกิจถูกปิดใช้งานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้
ส่งกลับโดย WSARecv หรือ WSARecvFrom เพื่อระบุว่าผู้ติดต่อระยะไกลได้เริ่มกระบวนการปิดอย่างเหมาะสม
ส่งการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับคุกกี้ DoS ไปยังผู้เริ่มต้น
สตริงแบบสุ่มสั้นเกินไป
สตริงการแทนไม่มีการแมป
สตริงข้อมูลประจำตัวมีรูปแบบที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการมีจุลภาคที่ตามหลังมา มีแอตทริบิวต์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อมากกว่าสองตัวขึ้นไป ชื่อแอตทริบิวต์ขาดหายไป หรือค่าแอตทริบิวต์ขาดหายไป
สตริงคลาสไม่ถูกต้อง
สตริงทรัสตีอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ระบุโดยผู้ใช้ไม่สอดคล้องตามไวยากรณ์ <โดเมน>\<ชื่อ> และไม่ได้เป็นสตริง "*"
สตริงป้อนข้อมูลของตัวอักขระไม่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับข้อมูลที่ใช้สตริงนั้น
สตริงป้อนข้อมูลของตัวอักขระสิ้นสุดลงอย่างไม่ถูกต้อง
สตริงมีคีย์แอตทริบิวต์ชื่อ X500 oid ค่า หรือตัวคั่นที่ไม่ถูกต้อง
สตริงมีอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลข
สตริงมีอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
สตริงมีอักขระที่ไม่อยู่ในชุดอักขระ ASCII 7 บิต
สตริงยาวเกินไป
สตริงส่วนติดต่อไม่ถูกต้อง


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore