Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in ไทย (Thai) starting with ม

+ a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x

มีแอตทริบิวต์ที่ระบุนี้อยู่แล้วบนวัตถุ
มีแอตทริบิวต์หรือค่าของบริการไดเรกทอรีที่ระบุอยู่แล้ว
มีโควตาไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามคำสั่งนี้ได้
มีโควตาไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการบริการที่ร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์
มีโควตาไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการบริการที่ร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์
มีโซน DNS อยู่แล้ว
มีโซน DNS อยู่แล้วในบริการไดเรกทอรี
มีโซนส่งต่อตามเงื่อนไขอยู่แล้วสำหรับชื่อนั้น
มีโซนอัตโนมัติ DNS อยู่แล้ว
มีกระบวนการอยู่อีกปลายหนึ่งของไปป์
มีกลุ่มโลคัลที่ระบุอยู่แล้ว
มีการเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลซึ่งต้องการโปรแกรมควบคุมระบบแฟ้มที่ยังไม่ได้โหลดไว้
มีการเข้าร่วมในทรานแซคชันอยู่แล้ว
มีการเตรียมใช้งานวัตถุที่จัดให้แล้ว
มีการเตรียมใช้งานส่วนติดต่อโหมดเคอร์เนลนี้สำหรับโปรแกรมควบคุมโครงสร้างพื้นฐานการจำลองเสมือนแล้ว การเริ่มการทำงานเครื่องเสมือนใหม่อาจแก้ไขปัญหาได้ ถ้าปัญหานี้ยังคงมีอยู่ ให้ลองเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์จริงใหม่
มีการเตือนเกิดขึ้นในระบบย่อย WX86
มีการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นภายนอกตัวจัดการไดรฟ์ข้อมูล
มีการเพิ่มการเปลี่ยนลงในกระดานเรื่องราวแล้ว
มีการเรียก API ของบริการการจำลองแบบแฟ้มอย่างไม่ถูกต้อง
มีการเรียก CoInitialize แล้ว


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore