Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in ไทย (Thai) starting with ต

+ a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x

ต้นทาง VidPN ที่ระบุเป็นของไคลเอ็นต์ DMM อยู่แล้ว และไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าไคลเอ็นต์จะยกเลิกการเป็นเจ้าของ
ต้นทางและปลายทางของการย้ายข้ามโดเมนไม่ยอมรับจำนวนเหตุการณ์ของวัตถุ ต้นทางหรือปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีวัตถุรุ่นล่าสุด
ต้นทางและปลายทางของการย้ายระหว่างโดเมนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลประจำตัวของวัตถุต้นฉบับ ต้นทางหรือปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีวัตถุต้นฉบับรุ่นล่าสุด
ต้นทางและปลายทางของการย้ายระหว่างโดเมนนั้นไม่สอดคล้องกับชื่อปัจจุบันของวัตถุ ต้นทางหรือปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีวัตถุรุ่นล่าสุด
ต้นทางและปลายทางสำหรับการดำเนินการย้ายข้ามโดเมนเหมือนกัน ตัวเรียกควรใช้การดำเนินการย้ายภายในแทนการดำเนินการย้ายข้ามโดเมน
ต้นทางและปลายทางสำหรับการย้ายข้ามโดเมนไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับบริบทการตั้งชื่อในฟอเรสต์ได้ ต้นทางหรือปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีพาร์ติชันคอนเทนเนอร์รุ่นล่าสุด
ต้นทางการจำลองแบบได้ถูกติดตั้งใหม่แล้ว
ต้นทางการนำเสนอวิดีโอที่ระบุไม่ถูกต้อง
ต้นทางการนำเสนอวิดีโอที่ระบุอยู่ในชุดต้นทางการนำเสนอวิดีโออยู่แล้ว
ต้นทางที่ระบุไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโทโพโลยีของ VidPN ที่ระบุ
ตรวจพบเงื่อนไขที่อาจทำให้เกิดภาวะติดตาย
ตรวจพบเสียงที่ไซต์ระยะไกลในการเรียกกลับ
ตรวจพบการวนรอบ
ตรวจพบการวนรอบของ CNAME
ตรวจพบการวนรอบของนามแฝงที่มีระเบียน CNAME หรือ DNAME
ตรวจพบข้อผิดพลาดของการสื่อสารภายใน
ตรวจพบข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ภายใน
ตรวจพบข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารกับสมาร์ทการ์ด ให้ลองดำเนินการใหม่อีกครั้ง
ตรวจพบข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อพยายามรับการตอบสนองของ BIOS กับคำสั่งการมีอยู่ทางกายภาพ
ตรวจพบข้อผิดพลาดภายใน


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore