Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in ไทย (Thai) starting with ง

+ a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x

งาน XML ไม่มีองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ที่ต้องการ
งาน XML มีโหนดชนิดเดียวกันมากเกินไป
งาน XML มีโหนดที่ไม่คาดคิด
งาน XML มีค่าที่จัดรูปแบบไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในช่วง
งาน XML มีรูปแบบที่ผิดปกติ
งาน XML มีองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์จาก Namespace ที่ไม่คาดคิด
งานจะไม่ทำงานเนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบ
งานที่กำลังพยายามทำอยู่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากขณะนี้บริการเดสก์ท็อประยะไกลไม่ว่าง กรุณาลองอีกครั้งในอีกสักครู่ ผู้ใช้รายอื่นจะยังคงสามารถเข้าสู่ระบบได้
งานนี้ถูกปิดใช้งาน
งานนี้มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับ Windows รุ่นก่อนหน้านี้


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore