Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in ไทย (Thai) starting with ค

+ a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x

คลัสเตอร์ไม่สามารถทำให้ทรัพยากรที่ระบุเป็นทรัพยากรควอรัมได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นของคลาสที่เก็บที่ใช้ร่วมกัน
คลัสเตอร์ไม่สามารถทำให้ทรัพยากรที่ระบุเป็นทรัพยากรควอรัมได้ เนื่องจากทรัพยากรที่ระบุไม่มีความสามารถในการเป็นทรัพยากรควอรัม
คลัสเตอร์กำลังถูกปิด
คลาส Moniker ไม่มีการแปลงกลับ
คลาสเหตุการณ์ไม่สามารถเป็นคอมโพเนนต์สมาชิกได้
คลาสเหตุการณ์ของการสมัครใช้งานนี้อยู่ในพาร์ติชันที่ไม่ถูกต้อง
คลาสแหล่งของวัตถุที่เชื่อมโยงได้เปลี่ยนแปลงไป
คลาสไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งาน
คลาสไม่สนับสนุนการรวม (หรือวัตถุคลาสเป็นแบบระยะไกล)
คลาสของวัตถุต้องเป็นแบบโครงสร้าง คุณไม่สามารถเริ่มต้นคลาสแบบเสมือน
คลาสข้อมูลความถูกต้องที่ร้องขอไม่ถูกต้อง
คลาสที่กำหนดค่าให้เรียกใช้เป็นรหัสความปลอดภัยนั้นแตกต่างจากผู้เรียก
คลาสที่ระบุไม่ใช่คลาสย่อย
คลาสยังคงมีหน้าต่างที่เปิดอยู่
คลาสส่วนติดต่อนี้ไม่มีในระบบ
คลี่คลายรหัสข้อยกเว้น
ควรดำเนินการแยกวิเคราะห์ใหม่โดย Object Manager เนื่องจากชื่อของแฟ้มส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงแบบสัญลักษณ์
ควรดำเนินการแยกวิเคราะห์ใหม่โดย Object Manager เนื่องจากชื่อของแฟ้มส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงแบบสัญลักษณ์
ความเป็นเจ้าของก่อนหน้าของเซมาฟอร์นี้สิ้นสุดการทำงานแล้ว
ความถี่สัญญาณวิดีโอที่ระบุไม่ถูกต้อง


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore