Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with w

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u W x z ł ś ź ż

W aplikacji %2 wystąpił wyjątek 0x%1 w lokalizacji 0x%3.
W bazie danych kont użytkowników jest zbyt wiele nazw.
W bazie danych rejestru COM+ nie można odnaleźć wersji schematu, który ma być migrowany
W bazie danych zabezpieczeń Harmonogramu zadań nie można znaleźć informacji o koncie wskazanego zadania.
W buforze QOS wykryto nieprawidłową lub niespójną specyfikację przepływu.
W ciągu ostatnich %1 godzin ustanowiono %2 połączeń do tego kontrolera domeny z komputerów klienckich, których adresy IP nie są mapowane do żadnej z istniejących lokacji w przedsiębiorstwie. Te komputery mają zatem niezdefiniowane lokacje i mogą łączyć się z dowolnym kontrolerem domeny, w tym także z tymi, które znajdują się w lokalizacjach odległych od klientów. Lokację klienta określa mapowanie jej podsieci do jednej z istniejących lokacji. Aby przenieść powyższych klientów do jednej z lokacji, rozważ możliwość utworzenia obiektu lub obiektów podsieci obejmujących powyższe adresy IP z mapowaniem do jednej z istniejących witryn. Nazwy i adresy IP klientów, o których mowa, zostały zarejestrowane na tym komputerze w następującym pliku dziennika: „%SystemRoot%\debug\netlogon.log' i, prawdopodobnie, w pliku „%SystemRoot%\debug\netlogon.bak' utworzonym w przypadku zapełnienia poprzedniego pliku dziennika. Dzienniki mogą zawierać dodatkowe, nieistotne informacje o debugowaniu. Aby wyfiltrować potrzebne informacje, wyszukaj wiersze zawierające tekst „NO_CLIENT_SITE:”. Pierwszy wyraz po tym ciągu stanowi nazwę klienta, a drugi - adres IP klienta. Maksymalnym rozmiarem dziennika (dzienników) steruje następująca wartość DWORD rejestru: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\LogFileMaxSize”; wartość domyślna to tyle bajtów: %3. Bieżący rozmiar maksymalny to tyle bajtów: %4. Aby ustawić inny rozmiar maksymalny, utwórz powyższą wartość rejestru, a potem ustaw potrzebny rozmiar maksymalny w bajtach.
W czasie operacji odczytu wystąpił błąd dysku.
W czasie operacji zapisu wystąpił błąd dysku.
W deskryptorze przepływu została podana niepoprawna liczba specyfikacji filtrów QOS.
W docelowym punkcie końcowym sieci systemu zdalnego nie działa żadna usługa.
W domenie %1 istnieje grupa globalna SERWERY i ma elementy. Grupa ta definiuje w domenie zapasowe kontrolery domeny sieci Lan Manager. Zapasowe kontrolery domeny sieci Lan Manager nie są dozwolone w domenach NT.
W dowolnym momencie dla danego źródła/obiektu docelowego sieci VidPN nie może istnieć więcej niż jeden nieprzypisany zestaw trybów.
W drzewie LANMAN zainstalowano niezgodne pliki.
W dynamicznie dołączanej bibliotece (DLL) tej usługi wystąpił nieodwracalny błąd.
W dzienniku klastrów nie znaleziono żadnego rekordu punktu kontrolnego.
W filtrze dla tej operacji nie została zdefiniowana obsługa.
W indeksie nie znaleziono pozycji odpowiadającej podanemu kluczowi.
W klastrze jest co najmniej jeden skonfigurowany zasób woluminu udostępnionego. Te zasoby należy przenieść do dostępnego magazynu w celu pomyślnego wykonania operacji.
W lesie istnieje już nazwa płaska domeny zaufanej.
W lokalnej bazie danych zabezpieczeń nie znaleziono hasła użytkownika.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Dutch client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Dutch error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore