Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

Windows error in Polski (Polish):

0x800716AF: W ciągu ostatnich %1 godzin ustanowiono %2 połączeń do tego kontrolera domeny z komputerów klienckich, których adresy IP nie są mapowane do żadnej z istniejących lokacji w przedsiębiorstwie. Te komputery mają zatem niezdefiniowane lokacje i mogą łączyć się z dowolnym kontrolerem domeny, w tym także z tymi, które znajdują się w lokalizacjach odległych od klientów. Lokację klienta określa mapowanie jej podsieci do jednej z istniejących lokacji. Aby przenieść powyższych klientów do jednej z lokacji, rozważ możliwość utworzenia obiektu lub obiektów podsieci obejmujących powyższe adresy IP z mapowaniem do jednej z istniejących witryn. Nazwy i adresy IP klientów, o których mowa, zostały zarejestrowane na tym komputerze w następującym pliku dziennika: „%SystemRoot%\debug\netlogon.log' i, prawdopodobnie, w pliku „%SystemRoot%\debug\netlogon.bak' utworzonym w przypadku zapełnienia poprzedniego pliku dziennika. Dzienniki mogą zawierać dodatkowe, nieistotne informacje o debugowaniu. Aby wyfiltrować potrzebne informacje, wyszukaj wiersze zawierające tekst „NO_CLIENT_SITE:”. Pierwszy wyraz po tym ciągu stanowi nazwę klienta, a drugi - adres IP klienta. Maksymalnym rozmiarem dziennika (dzienników) steruje następująca wartość DWORD rejestru: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\LogFileMaxSize”; wartość domyślna to tyle bajtów: %3. Bieżący rozmiar maksymalny to tyle bajtów: %4. Aby ustawić inny rozmiar maksymalny, utwórz powyższą wartość rejestru, a potem ustaw potrzebny rozmiar maksymalny w bajtach.

English translation: During the past %1 hours there have been %2 connections to this Domain Controller from client machines whose IP addresses don't map to any of the existing sites in the enterprise. Those clients, therefore, have undefined sites and may connect to any Domain Controller including those that are in far distant locations from the clients. A client's site is determined by the mapping of its subnet to one of the existing sites. To move the above clients to one of the sites, please consider creating subnet object(s) covering the above IP addresses with mapping to one of the existing sites. The names and IP addresses of the clients in question have been logged on this computer in the following log file '%SystemRoot%\debug\netlogon.log' and, potentially, in the log file '%SystemRoot%\debug\netlogon.bak' created if the former log becomes full. The log(s) may contain additional unrelated debugging information. To filter out the needed information, please search for lines which contain text 'NO_CLIENT_SITE:'. The first word after this string is the client name and the second word is the client IP address. The maximum size of the log(s) is controlled by the following registry DWORD value 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\LogFileMaxSize'; the default is %3 bytes. The current maximum size is %4 bytes. To set a different maximum size, create the above registry value and set the desired maximum size in bytes.

Search for english version of this error message on google.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Polish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Polish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore