Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Svenska (Swedish) starting with å

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä Å ö

Året {0} är inte giltigt i DateTime-litteralen {1}.
Året måste vara mellan 1 och 9999.
Årsvärdet måste vara mellan +/-10000.
Åsidosättande av metadata och basens metadata måste vara av samma typ eller en härledd typ.
Återanrop stöds inte för CommandField om markeringsknappen är aktiv, eftersom andra kontroller på sidan vars rendering är beroende av det markerade värdet på {0} inte kommer att uppdateras vid återanrop. Stäng av återanrop på {0}.
Återanrop stöds inte för detta datakontrollfält. Stäng av återanrop på {0}.
Återanrop stöds inte för TemplateField eftersom vissa kontroller inte kan uppdateras korrekt under ett återanrop. Stäng av återanrop på {0}.
Återanvändbar hash-algoritm måste vara angiven.
Återautentiseringen misslyckades eftersom fjärrpartnern fortsatte att kryptera fler än {0} byte innan återautentiseringen besvarades.
Återkallningsinformation inte angivet.
Återkallningslistan för bindning är inaktuell.
Åtgärd {0} är ogiltigt i meddelandeinnehållsstatus {1}.
Åtgärd {1} i kontrakt {0} har konfigurerats med TransactionAutoComplete inställt på värdet False men SessionMode är inte inställt på Required. TransactionAutoComplete med värdet False kräver SessionMode.Required.
Åtgärd {1} i kontrakt {0} har konfigurerats med TransactionAutoComplete inställt på värdet False och InstanceContextMode inte inställt på PerSession. TransactionAutoComplete som är inställt på värdet False kräver att InstanceContextMode.PerSession används.
Åtgärd för händelsekö misslyckades med MessageQueueErrorCode {0} för kö '{1}'.
Åtgärd för typen {0} riktades mot mål av fel typ.
Åtgärd för typen {0} riktades mot mål av fel typ.
Åtgärden {0} är redan associerad med aktiviteten {1}.
Åtgärden {0} har en parameter eller en returtyp som har attributet MessageContractAttribute. För att kunna representera begäran med ett meddelandekontrakt, måste åtgärden har en parameter med attributet MessageContractAttribute. För att kunna representera svarsmeddelandet med ett meddelandekontrakt, måste åtgärdens returvärde vara av en typ som har attributet MessageContractAttribute och åtgärden får inte ha några Out- eller Ref-parametrar.
Åtgärden {0} hör inte till kontraktet {1} som är angivet i ServiceOperationInfo.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Greek client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Greek error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore