Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p R s t u v w x z ł ś ź ż

Ramka przechodząca przez punkt pośredni ({0}) nie jest prawidłowym identyfikatorem URI.
Ramki obsługujące zawartość HTML nie mogą się nakładać w częściowej relacji zaufania.
Ręczne adresowanie jest włączone w tej fabryce, więc wszystkie wysłane wiadomości muszą być wstępnie zaadresowane.
Ręczne adresowanie nie jest obsługiwane z zabezpieczeniami na poziomie wiadomości. Skonfiguruj wiązanie („{0}”, „{1}”), aby użyć zabezpieczeń transportu lub aby nie stosować ręcznego adresowania.
Reguła „A” odwołuje się innej reguły „B”, która z kolei odwołuje się do reguły „A”.
Reguła autoryzacji musi określać listę użytkowników i/lub ról.
Reguła dostępu ma niepoprawny typ.
Reguła gramatyki została zdefiniowana z pustą ścieżką w regule.
Reguła inspekcji ma niepoprawny typ.
Regularne tablice wielowymiarowe nie są obsługiwane. Użyj nieregularnej tablicy wielowymiarowej.
Reguły „{0}” nie znaleziono w gramatyce „{1}”.
Reguły nie znaleziono w gramatyce „{0}”.
Rejestracja elementu równorzędnego o adresie usługi {0} już istnieje.
Rekord został zapisany z sekwencją rekordu o niezgodnej wersji.
Rekursja do interfejsu API elementu równorzędnego automatyzacji jest nieprawidłowa.
Rekursja układu osiągnęła limit dozwolony, aby uniknąć przepełnienia stosu: „{0}”. Drzewo zawiera pętlę lub jest za głębokie.
Relacja {0} nie należy do tego elementu DataSet.
Relacja „{0}” ma kolumny, które nie są częścią klucza tabeli po stronie podstawowej relacji, która nie jest obsługiwana; relacja została wykluczona.
Relacja „{0}” nie pasuje do żadnej z relacji zdefiniowanych w modelu koncepcyjnym.
Relacja „{0}” nie zawiera roli „{1}”. Upewnij się, że obiekt EdmRelationshipAttribute definiujący tę relację ma poprawne nazwy ról. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację programu Entity Framework.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore