Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with l

+ a b c d e f g h i j k L m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

LargeChange: wartość '{0}' musi być większa od lub równa 0.
LC1001: Docelowa właściwość komentarza lokalizacji jest nieprawidłowa w ciągu „{0}”.
LC1002: Wartość komentarza lokalizacji jest nieprawidłowa dla docelowej właściwości „{0}” w ciągu „{1}”.
LC1003: Komentarz lokalizacji nie ma ustawionej żadnej wartości dla właściwości docelowej „{0}”.
LC1004: Ustawienie atrybutu lokalizowalności „{0}” jest nieprawidłowe.
Lewa korelacja jest niedozwolona w klauzuli JOIN.
Lewe wyrażenie musi być typu liczbowego lub typu string.
Lewy argument wyrażenia zestawu musi być typu CollectionType.
Lewy i prawy argument obiektu DbJoinExpression nie mogą mieć takiej samej nazwy zmiennej.
Licencja została odwołana.
Liczba argumentów nie może być wartością ujemną.
Liczba argumentów przekazanych do konstruktora typu „{0}” przekracza jego formalną specyfikację.
Liczba argumentów przekazanych do metody '{0}::{1}' to {2}. Oczekiwana liczba argumentów w tej metodzie to {3}.
Liczba bajtów do odczytu nie może być ujemna.
Liczba bajtów do odczytu nie może być ujemna.
Liczba bajtów do zapisania nie może być ujemna.
Liczba bajtów do zapisania w strumieniu przekracza liczbę bajtów określoną dla elementu Content-Length.
Liczba bajtów dotyczących nazwy hosta zwrócona w informacjach o lokalizacji usługi MSDTC była nieprawidłowa.
Liczba bajtów dotyczących nazwy hosta zwrócona w informacjach o lokalizacji usługi MSDTC była nieprawidłowa.
Liczba bajtów dotyczących protokołu zwrócona w informacjach o lokalizacji usługi MSDTC była nieprawidłowa.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Japanese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Japanese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore