Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Katalog sieci Web „{0}” musi być na tym samym poziomie lub poniżej poziomu „{1}”.
Kategoria '{0}' jest oznaczona jako występująca jeden raz. Liczniki wydajności w tej kategorii można tworzyć tylko bez nazw wystąpień.
Kategoria '{0}' jest oznaczona jako występująca wielokrotnie. Liczniki wydajności w tej kategorii można tworzyć tylko za pomocą nazw wystąpień.
Kategoria {0} nie istnieje.
Kategoria nie istnieje.
Kategorie pojedynczego wystąpienia są dozwolone tylko dla czasu istnienia wyrażonego ustawieniem Globalny.
Każda nazwa typu w schemacie musi być unikatowa. Nazwa typu „{0}” została już zdefiniowana.
Każda z następujących kolumn w tabeli {0} jest zamapowana na wiele właściwości po stronie koncepcyjnej:
Każdy alias w schemacie musi być unikatowy. Alias „{0}” został już użyty w tym schemacie.
Każdy element dopasowania musi mieć atrybut wzorca zawierający poprawne wyrażenie regularne.
Każdy element Name i PluralName w relacji musi być unikatowy. Element „{0}” został już zdefiniowany.
Każdy element tablicy NativeDigits musi być pojedynczym elementem tekstowym (jeden lub więcej punktów kodowych UTF16) z właściwością Unicode Nd (Number, Decimal Digit) wskazującą, że jest on cyfrą.
Kiedy używany jest interfejs IAsyncResult, metoda End nie może mieć atrybutu OperationContractAttribute. Jedynie odpowiednia metoda Begin może korzystać z atrybutu OperationContractAttribute; ten atrybut obowiązuje w odniesieniu do pary metod Begin-End. Metoda „{0}” w typie „{1}” narusza tę zasadę.
Kierunek tekstu od prawej do lewej nie jest obsługiwany.
Klasa {0} „{1}” ma taką samą nazwę jak klasa {2} „{1}”. Zduplikowane nazwy nie są dozwolone; musisz zmienić nazwę klasy {0} lub {2}.
Klasa „{0}” nie zawiera konstruktora bez parametrów. Klasa GridViewHeaderRowPresenter wymaga konstruktora w celu utworzenia pływającego nagłówka podczas operacji zmiany kolejności kolumn.
Klasa dostawcy '{0}' musi implementować klasę '{1}'.
Klasa FontFamily nie może mieć więcej niż jednego elementu FamilyTypeface z tymi samymi właściwościami Style, Weight i Stretch.
Klasa nie ma konstruktora bez parametrów.
Klasa ObjectForScripting musi być widoczna dla modelu COM. Sprawdź, czy obiekt jest publiczny, lub dodaj atrybut ComVisible do swojej klasy.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore