Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with j

+ a b c d e f g h i J k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Jako adres bazowy może być używany tylko bezwzględny identyfikator Uri.
Jako Foreground dla StickyNoteControl typu StickyNoteType.Ink można używać tylko typu koloru SolidColorBrush.
jako nazwa kolumny w konstruktorze ROW
Jako nazwę języka należy zdefiniować niepusty ciąg w sekcji konfiguracji CodeDom.
Jako typów wartości stałych można używać tylko typów pierwotnych. Nie można utworzyć obiektu DbConstantExpression za pomocą wystąpienia typu „{0}”.
Jakość '{0}' usługi nie jest obsługiwana przez tę klasę.
Jawna konstrukcja typu jednostki „{0}” w kwerendzie jest niedozwolona.
Jeden lub kilka elementów w kolekcji jest zerowych.
Jeden lub kilka wpisów jest nieprawidłowych w parametrze IDictionary. Sprawdź, czy wszystkie wartości pasują do właściwości obiektu.
Jeden lub więcej zestawów, do których odwołuje się element XmlSerializer, nie może zostać wywołanych przy użyciu częściowo zaufanego kodu.
Jeden z serializowanych kluczy jest zerowy.
Jeden ze strumieni został już użyty i nie można przywrócić jego postaci początkowej.
Jedna lub więcej flag jest nieprawidłowych.
Jedna lub więcej niezgodności typów w argumencie „{0}”.
Jedna z licencji użytkowania dokumentu jest uszkodzona.
Jednocześnie nie można używać wielu rekordów BamlRecords z możliwością zapisu.
Jednokierunkowa operacja „{1}” na kontrakcie ServiceContract „{0}” jest skonfigurowana dla przepływu transakcji. Przepływ transakcje nie jest możliwy w przypadku operacji jednokierunkowych.
Jednostka „{0}” nie należy do relacji „{1}”.
Jednostka „{0}” w typie „{1}” i jednostka „{2}” w typie „{3}” są niezgodne, ponieważ nie mają wspólnego nadtypu.
Jednostka jest zamapowana na różne wiersze w tej samej tabeli. Upewnij się, że te dwa fragmenty mapowania nie mapują dwóch grup jednostek z identycznymi kluczami na dwie różne grupy wierszy.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovene client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovene error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore