Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with g

+ a b c d e f G h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Gdy automatyczne wybieranie punktu końcowego jest wyłączone, musisz określić obiekt blob danych lub jawnie określić listę punktów końcowych do zarejestrowania.
Gdy element HotTracking jest włączony, musi być również włączony element HoverSelection.
Gdy element ListView jest w trybie wirtualnym, nie można dodawać elementów do kolekcji elementów ListView. Użyj zamiast tego właściwości VirtualListSize, aby zmienić rozmiar kolekcji elementów ListView.
Gdy element ListView jest w trybie wirtualnym, nie można usuwać elementów z kolekcji elementów ListView. Użyj zamiast tego właściwości VirtualListSize, aby zmienić rozmiar kolekcji elementów ListView.
Gdy element ListView jest w trybie wirtualnym, nie można wyliczać za pomocą kolekcji elementów ListView przy użyciu wyliczania ani wywołać elementu GetEnumerator. Użyj zamiast tego indeksatora elementów ListView i uzyskuj dostęp do elementów, używając wartości indeksu.
Gdy jest określona właściwość unwrapSingleProperty, wyrażenie argumentu musi mieć następujący typ ResultType: typ CollectionType ze strukturalnym typem elementów, który deklaruje tylko jedną właściwość.
Gdy jest określone słowo kluczowe „Name”, używanie innych słów kluczowych jest niedozwolone.
Gdy nazwa EntityType nie jest określona w obiekcie EntitySetMapping, można stosować tylko elementy EntityTypeMapping i QueryView.
Gdy nazwa kolumny źródłowej jest używana przez metodę DataAdapter.Update, służy do znajdowania nazwy DataSetColumn we właściwości ColumnMappings. Ma to na celu kopiowanie wartości między parametrem a wierszem danych.
Gdy nazwa kontekstu nie jest określona, jedynymi prawidłowymi wartościami dla klasy contextType są parametry DirectoryContextType.Domain i DirectoryContextType.Forest.
Gdy obiekt jest zwracany za pomocą opcji scalania NoTracking, metodę Load można wywołać tylko wtedy, gdy obiekt EntityCollection lub EntityReference nie zawiera obiektów.
Gdy obiekt jest zwracany za pomocą opcji scalania NoTracking, nie można wywołać metody Load, jeśli właściwość IsLoaded ma wartość true.
Gdy wersja wartości DataRow jest używana przez metodę DataAdapter.Update (tylko właściwość UpdateCommandy), służy do aktualizowania źródła danych.
Gdy włączony jest element HotTracking, aktywacja musi mieć wartość ItemActivation.OneClick.
Gdy wywoływany jest element DispatchChannelSink, strumień żądań powinien być pusty.
GeneratorPosition „{0},{1}” przesłany do obiektu Remove nie ma właściwości Offset równej 0.
Generowanie („{0}”) i długość („{1}” bajtów) klucza pochodnego dają w wyniku przesunięcie wyprowadzenia klucza większe niż maksymalne dozwolone przesunięcie („{2}” bajtów).
Generowanie zawartości schowka nie jest obsługiwane, gdy właściwość ClipboardCopyMode ma wartość Disable.
Gest akceptuje tylko obiekty typu „{0}”.
GetValue już wywołano dla bieżącego fragmentu.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore