Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Dana tablica jest wielowymiarowa.
Dane binarne muszą dawać w wyniku element DateTime z taktami należącymi do przedziału określonego wartościami DateTime.MinValue.Ticks i DateTime.MaxValue.Ticks.
Dane deserializacji są uszkodzone. Brakuje kluczy dla tej kolekcji.
Dane deserializacji są uszkodzone. Brakuje parametru CultureInfo dla tej kolekcji.
Dane deserializacji są uszkodzone. Brakuje wartości dla tej kolekcji.
Dane deserializacji są uszkodzone. Tablice kluczy i wartości mają różne rozmiary.
Dane formularza kodowane za pomocą adresu URL są nieprawidłowe.
Dane nie mogą być wartością null ani zawierać 0 bajtów.
Dane obrazu wygenerowały przepełnienie podczas przetwarzania.
Dane personalizacji nie zostały załadowane.
Dane personalizacji nie zostały zastosowane.
Dane serializowane są nieprawidłowe.
Dane wejściowe nie są kompletnym blokiem.
Dane właściwości muszą być typem zgodnym z wariantem bez odwołań.
Dane wprowadzane za pomocą pióra napotkały błąd.
Dane, które mają zostać odszyfrowane, przekraczają maksymalną wartość dla tego modułu wynoszącą {0} bajtów.
Dane, które mają zostać zaszyfrowane, przekraczają maksymalną wartość dla tego modułu wynoszącą {0} bajtów.
Dany element WorkflowRuntime nie jest właścicielem tego przepływu pracy. Prawo własności wygasło lub ten przepływ należy do innego elementu WorkflowRuntime.
Dany kanał nie może wysłać więcej komunikatów, ponieważ operacja IsTerminating „{0}” już została wywołana.
Dany obiekt musi być wystąpieniem TriggerAction lub typu pochodnego.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Finnish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Finnish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore