Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

BaseStream jest dostępny, tylko jeśli port jest otwarty.
Baza danych '{0}' nie jest włączona dla powiadamiania buforu SQL. Aby włączyć bazę danych dla powiadamiania buforu SQL, użyj metody System.Web.Caching.SqlCacheDependencyAdmin.EnableNotifications lub narzędzia wiersza polecenia aspnet_regsql. Aby użyć narzędzia i uzyskać więcej informacji, uruchom polecenie 'aspnet_regsql.exe -?'.
Baza danych wygenerowała klucz, który jest już używany.
BeginInit należy wywołać przed EndInit.
BeginStoryboard „{0}” nie ma skojarzonego obiektu Storyboard.
Bezpośrednia deserializacja typu '{0}' nie jest obsługiwana.
Bezpośrednie dodawanie formantów do elementu ToolStripContainer nie jest obsługiwane. Użyj zamiast tego właściwości „ContentPanel.Controls”.
Bezpośrednie ustawianie elementu TableLayoutSettings nie jest obsługiwane. Użyj zamiast tego indywidualnych właściwości.
Bezpośrednio po ciągu inicjującym TypeConverter „{0}” musi występować znacznik zamykający.
Bezpośrednio w elemencie <siteMap> jest wymagany dokładnie jeden element <siteMapNode>.
Bezwzględna ścieżka wirtualna '{0}' nie jest dozwolona.
Bezwzględna ścieżka wirtualna aplikacji '{0}' nie może być ustawiona jako ścieżka względna, ponieważ ścieżka do aplikacji jest nieznana.
Bezwzględny identyfikator URI w nazwie rodziny czcionek musi pasować do schematu file://.
BG1001: Nieznany wyjątek CLS.
Biblioteka DLL klienta pamięci współużytkowanej serwera SQL Server 2000 jest prawdopodobnie nieprawidłowa/uszkodzona
Bieżąca CachePolicy jest typu CacheOnly, ale żądany zasób nie istnieje w pamięci podręcznej.
Bieżąca konfiguracja uniemożliwia uwzględnienie szczegółów wyjątku w wiadomości. Dodaj atrybut "detailedTemplateErrors=true" do konfiguracji dostawcy, aby umożliwić raportowanie szczegółów wyjątku.
Bieżąca lista wystąpień elementów podrzędnych nie jest skojarzona z aktywnym działaniem ReplicatorActivity.
Bieżąca operacja DocumentSequence, FixedDocument lub FixedPage nie została ukończona.
Bieżąca platforma nie obsługuje zapisywania komunikatów inspekcji do dziennika zabezpieczeń. Komunikaty inspekcji należy zapisywać do dziennika aplikacji.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore