Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Polski (Polish) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z ł ś ź ż

Aby dodać punkt końcowy do usługi „{0}”, określona musi być nazwa kontraktu punktu końcowego.
Aby korzystać z protokołu WS-AtomicTransaction oraz funkcji transakcji usług sieci Web COM+ Integration w systemie Windows XP oraz Windows Server 2003, należy zainstalować poprawkę systemu Windows lub późniejszy dodatek Service Pack. Instrukcje dotyczące instalowania wymaganej poprawki można znaleźć w informacjach o wersji programu Microsoft .NET Framework 3.0.
Aby modyfikować określoną wartość typu „{0}”, należy ustawić atrybut IsFrozen na wartość „false”.
Aby możliwe było używanie typu kanału '{0}' z pliku .config, typ ten musi mieć konstruktora w postaci '{1}'
Aby można było dokonać modyfikacji tego samego typu, należy najpierw przywrócić modyfikator przeszukiwania stosu.
Aby można było korzystać z dostawcy zbiorników typu '{0}' z pliku .config, typ ten musi mieć konstruktora w postaci '{1}'
Aby można było serializować typ '{0}', musi on mieć publicznego konstruktora bez parametrów.
Aby można było sortować formant DataGridView, musi on być powiązany z obiektem IBindingList.
Aby można było wykonać kwerendę, musi być określone połączenie.
Aby można było zaktualizować obiekt AssociationSet „{0}”, odpowiednia jednostka z obiektu EntitySet „{1}” musi być dostępna w obiekcie ObjectStateManager.
Aby odpowiedź w operacji {0} była strumieniem, operacja musi mieć pojedynczy „out” lub wartość zwrotną typu Stream.
Aby otworzyć element {0}, określ identyfikator URI nasłuchiwania.
Aby serializacja XML była możliwa, dla typów dziedziczących po elemencie {2} należy zaimplementować metodę Add({1}) na wszystkich poziomach hierarchii dziedziczenia. Dla elementu {0} metoda Add({1}) nie jest implementowana.
Aby ta operacja powiodła się, musi być zainstalowana usługa '{0}'. Sprawdź, czy ta usługa jest dostępna.
Aby to żądanie zostało wykonane pomyślnie, wymagane jest buforowanie danych.
Aby udzielić odpowiednich uprawnień, wykonaj poniższe czynności.
Aby umożliwić przeglądanie elementu trace.axd na komputerach zdalnych, utwórz tag <trace> w pliku konfiguracyjnym umieszczonym w katalogu głównym bieżącej aplikacji sieci Web. Tag <trace> powinien mieć atrybut "localOnly" ustawiony na wartość "false".
Aby ustawić wartość pola, można określić tylko wartość pola.
Aby utworzyć instalatora dla tej MessageQueue, właściwość ścieżki musi być ustawiona.
Aby użyć jednego z konstruktorów ServiceHost pobierającego wystąpienie usługi, tryb InstanceContextMode usługi musi być ustawiony na InstanceContextMode.Single. Ustawienie takiej konfiguracji jest możliwe za pomocą atrybutu ServiceBehaviorAttribute. W przeciwnym wypadku należy rozważyć użycie konstruktorów ServiceHost przyjmujących argument Type.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore