Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized .NET Framework error messages in Čeština (Czech) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P q r s t u v w x z ú č ř š ž

Package má již kořen třídy DocumentSequence nebo FixedDocument.
Package má více než jeden Discard Control relationship.
Package má více než jeden Thumbnail relationship.
Package musí obsahovat XPS třídy PackagePart.
Package se neotevřel pro čtení.
PackageRelationship nemůže mít za cíl jinou třídu PackageRelationship.
PackageRelationship s určeným identifikačním číslem neexistuje na úrovni balíku.
PackageRelationship s určeným identifikačním číslem ve zdrojové součásti neexistuje.
Page může mít jako nadřazený prvek pouze Window nebo Frame.
Page může mít pouze jeden podřízený prvek.
PageContent může odkazovat pouze na datový proud FixedPage. Aktuální datový proud je typ {0}.
Paměťový proud nelze rozšiřovat.
Panel musí být nadřazený prvek nebo předchůdce prvku Visual.
Panel musí mít IsItemsHost nastaven na hodnotu pravda.
Panel s hodnotou IsItemsHost=true není vnořen do ItemsControl. Panel musí být vnořen do ItemsControl, aby mohl získávat a zobrazovat položky.
Parametr {0} byl v kolekci parametrů definován více než jednou.
Parametr {0} inicializační metody prvku {1} nesmí být předáván odkazem.
Parametr {0} je neplatný. Platné hodnoty jsou GridUnitType.Auto, GridUnitType.Pixel, nebo GridUnitType.Star.
Parametr {0} je neplatný. Platné hodnoty jsou FigureUnitType.Auto, FigureUnitType.Pixel, FigureUnitType.Column, FigureUnitType.Content, nebo FigureUnitType.Page.
Parametr {0} je neplatný. Vlastnost {1} není nastavena nebo je její hodnota neplatná.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore